sobota, 30 maj 2020
Sefer Jecira PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
Sefer Jecira
Podwojne połączenia Liter
O Literach Matkach
O Literach Podwojnych
O Literach Zwykłych
22 Litery, podsumowanie
Literatura



III.  O  LITERACH   PODWÓJNYCH

-37-

Siedem podwójnych: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW. Ich Fundamentem jest Życie, Dobro, Mądrość, Bogactwo, Siew, Łaska, Władza.
A objawienie wymowy w dwóch rodzajach mowy z ich podwójnej wymiany: BET - BET, GIMEL - GIMEL, DALET - DALET, KAF -KAF, PE - PE, RESZ - RESZ, TAW - TAW, odpowiednio do miękkiej i twardej konstrukcji: mocne (twarde) odpowiednio do słabych (miękkich). Są one wymienne: wymienia się życie ze śmiercią; wymienia się dobro ze złem; wymienia się mądrość z głupotą; wymienia się bogactwo z biedą; wymienia się siew z pustyn-nością; wymienia się łaska z nienawiścią; wymienia się władza ze służebnością.

KOMENTARZ:
O podwójnej wymowie siedmiu liter pisaliśmy wcześniej (komentarz do fragmentu 17). Tutaj został odsłonięty inny, pozagramatyczny, sens. Podwójnej wymowie i egzystencji liter hebrajskich, twardej lub miękkiej (mocnej lub słabej), odpowiadają fundamentalne przeciwieństwa w świecie. Mowa świata jest MOCNA i SŁABA.

-38-

Siedem podwójnych: BET, GIMEL, DA-LET, KAF, PE, RESZ, TAW. Siedem, a nie sześć, siedem, a nie osiem. Odpowiednio do sześciu kierunków w sześciu porządkach, a Świątynia święta odpowiednio usytuowana w pośrodku. Błogosławiona Chwała JHWH na Swoim miejscu. Świątynia jest miejscem dla Chwały, lecz nie ziemskość jest miejscem dla Świątyni. I Świątynia nosi miarę siedmiu podwójnych (Liter).

KOMENTARZ:
Siedem odpowiednio do sześciu porządków oraz Świątyni: liczba SZEŚĆ odpowiada długości pręta mierniczego, w którym - w wizji proroka Ezechiela - jakiś Mąż mierzył Świątynię i jej mury (Księga Eziechiela 40,6). Pręt ma długość SZEŚĆ łokci. Grubość i wysokość muru otaczającego Świątynie: sześć łokci. Próg i wnęka bramy zwróconej ku Wschodowi, czyli w stronę nadejścia Chwały JHWH: po sześć łokci. Krótko mówiąc: sześć jest miarą wymiarów Świątyni.*

Sześć to także ilość dni Dzieła Stworzenia. Budowie świata odpowiada budowa Świątyni, dlatego istnienie świata zależy od istnienia Świątyni. Zakończenie budowy nieba i ziemi to SZABAT. SIÓDEMKA to liczba samej Świątyni - pełnia, wykończenie, zakończenie czynności pomiarów. W Świątyni wyraża się mowa całego świata.

* Świątynia jest rodzaju męskiego. O jej (jego) znaczeniu - zob. Wprowadzenie.

-39-

Siedem podwójnych: BET, GIMEL, DA-LET, KAF, PE, RESZ, TAW. Wyrył je i wyżłobił je, i oczyścił je, zważył je i zamienił je. I ukształtował w nich ciała niebieskie w Świecie i dni Roku, i otwory (bramy) w Ciele. Siedem siedem.

KOMENTARZ:
Genealogie kształtowanych w Świecie, Roku i Ciele siódemek. Liczba ma tu metafizyczny sens - zapisuje Rzeczywistość.

-40-

W jaki sposób stopił je? Dwa kamienie budują dwie budowle. Trzy budują sześć budowli. Cztery budują dwadzieścia cztery budowle. Pięć buduje sto dwadzieścia budowli. Sześć buduje siedemset dwadzieścia budowli. Siedem buduje pięć tysięcy czterdzieści budowli. Odtąd i od tej chwili wyjdź i obliczaj badaniem czego usta nie mogą wymówić i ucho nie może usłyszeć.

KOMENTARZ:
BUDOWAĆ to hebrajskie BNH (banah): rdzeń-korzeń głęboko związany z płodnością. SYN to hebrajskie BN (ben), a CÓRKA - BT (bat), a liczba mnoga BNT. Płodzenie jest budowaniem, a kobieta zgrabna jest tą, która posiada wiele dzieci (DOBRZE ZBUDOWANA). Nieprzypadkowo w hebrajskim odmiany nazywane są BINIANAMI (budowlami). Układ świata, to Układ kombinacji hebrajskich rdzeni-korzeni, które są jak kamienie. Wyjściowo rdzeń-korzeń tworzą dwie litery (zobacz Wprowadzenie i Układ DWÓJKOWYCH rdzeni-korzeni we fragmencie 20 (21)).

Na przykład dwa Kamienie:

AL
LA

Trzy Kamienie:

ALB
ABL
BLA
BAL
LAB
LBA

Opanowanie BUDOWLI, ich postawienie, jest początkiem drogi, która nie jest wypowiadana, jest wejściem w stawanie się Rzeczywistości.

-41-

Spowodował panowanie litery BET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Saturna w Świecie i Szabat w Roku i usta w Ciele.

Spowodował panowanie litery GIMEL i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Jowisza w Świecie i dzień pierwszy w tygodniu, w Roku i prawe oko w Ciele.

Spowodował panowanie DAL i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Marsa w Świecie i dzień drugi w tygodniu, w Roku i lewe oko w ciele.

Spowodował panowanie KAF i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Słońce w Świecie i dzień trzeci w tygodniu, w Roku i prawy otwór nosa w Ciele.

Spowodował panowanie PE i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Wenus w Świecie i dzień czwarty w tygodniu, w Roku i lewy otwór nosa w Ciele.

Spowodował panowanie RESZ i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Merkurego w Świecie i dzień piąty w tygodniu, w Roku i prawe ucho w Ciele.

Spowodował panowanie TAW i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Księżyc w Świecie i dzień szósty w tygodniu, w Roku i lewe ucho w Ciele.

KOMENTARZ:

Saturn-ShBTJ
Mars-MADJM
Jowisz-GDQ
Słońce-ChMH
Wenus-NWGH
Merkury-KWKB
Księżyc-LBNH

Z astrologiczno-astronomicznego punktu widzenia Słońce zajmuje pozycje centralną pomiędzy "trójkami" ciał niebieskich.Od litery BET zaczyna się Biblia/TaNaCh. Z nią też łączy się wiele rdzeni-korzeni, na których zbudowane są idee: budowania, płodności, wejścia dp domu, domu, poszukiwania, badania, bezpieczeństwa i zaufania, oddzielenia i rozumienia, syna pierworodnego, bycia panem, bycia ognistym, kształtowania, Przymierza, przyklęknięcia, błogosławieństwa, bycia ciałem i żywą istotą, bycia miarą.

-42-

I w nich (Literach) zostały ukształtowane: siedem niebios i siedem ziem, i siedem czasów, i siedem dni. Dlatego ukochał siódmego w każdej rzeczy pod niebem.

-43-

Takie są ciała niebieskie w Świecie: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz, Mars.
I siedem dni.
Siódmy dzień Dzieła Początku (Stworzenia).
Siedem otworów-bram w Ciele.
Siedem niebios: wilon (zasłona), rakija (firmament), szechakim (obłoki), zewul (siedziba), maon (podstawa), makon (podstawa), arawot (stepy).
Siedem ziem: adama, arka, tewel, neszija, cijjah, heled, erec.
Ukształtował wieczność i trwanie, jedno oddzielnie od drugiego: Świat w ich częściach, Rok w ich częściach, Ciało w ich częściach.

 KOMENTARZ:
Charakterystyka poszczególnych, wymienionych tu niebios i ziem, została przedstawiona we Wprowadzeniu, oparta o starożytne, bliskie Księdze Jecirah dziełko kosmologiczne Berajta o Dziele Stworzenia (Sefer Raziel).* W wyliczanych tam ziemiach nie odnajdziemy ani neszija, ani cijjach. Księga Psalmów mówi o neszija, że jest to ziemia zapomnienia (88,13). O cijjach wspomni na przykład prorok Ozeasz (2,5) jako o miejscu suchym, pustynnym.

WIECZNOŚĆ I TRWANIE to hebrajskie ADJM i AMJD: rdzenie-korzenie powstałe przez przestawienie liter. Trwanie jest udziałem w wieczności; jego miara jest różna. Świat - Rok -Ciało to różne miary trwania w wieczności. Odpowiadają one Księdze Rodzaju/Bereszit, której pierwszy rozdział daje się podzielić na trzy części:

Świat: pierwsze trzy dni Dzieła Stworzenia (1,1-13).
Czas: czwarty dzień Dzieła Stworzenia (1,14-19).
Ciało: piąty i szósty dzień Dzieła Stworzenia (Początku) -istoty żywe, cielesne (1,20-31).

* Wprowadzenie, s. XIV - XVII i Tablica II.

-44-

Wraz z BET są uformowane: Saturn i siódmy dzień tygodnia, i usta, i życie i śmierć.
Wraz z GIMEL są uformowane: Jowisz i pierwszy dzień tygodnia, i prawe oko, i dobro i zło.
Wraz z DALET są uformowane: Mars i drugi dzień tygodnia, i lewe oko, i mądrość i głupota.
Wraz z KAF są uformowane: Słońce i trzeci dzień tygodnia, i prawy otwór nosa, i bogactwo i bieda.
Wraz z PE są uformowane: Wenus i czwarty dzień tygodnia, i lewy otwór nosa, i siew i pustynia.
Wraz z RESZ są uformowane: Merkury i piąty dzień tygodnia, i prawe ucho, i łaska i nienawiść.
Wraz z TAW są uformowane: Księżyc i schyłek tygodnia, i lewe ucho, i władza i służenie komuś.

KOMENTARZ:
Miejsce Świątyni jest w pośrodku:

Image

 Litery Podwójne
 Świat  Rok (Czas)
 Ciało
 BET  życie i śmierć wilon i adama Saturn  siódmy dzień tyg., roku  usta
 GIMEL  dobro i zło rakija i arka, Jowisz  pierwszy dzień tyg., roku  prawe oko
 DALET  mądrość i głupota
 szechakim i tewel, Mars
 drugi dzień tyg., roku  lewe oko
 KAF  bogactwo i bieda
 zewul i neszija, Słońce
 trzeci dzień tyg., roku  prawy otwór nosa
 PE  siew i pustynia
 maon i cijjach Wenus
 czwarty dzień tyg., roku  lewy otwór nosa
 RESZ  łaska i nienawiść
 makon i heled Merkury
 piąty dzień tyg., roku  prawe ucho
 TAW  władza i służba
 arawot i erec, Księżyc
 szósty dzień tyg., roku  lewe ucho



Gra Gra