sobota, 30 maj 2020
Sefer Jecira PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
Sefer Jecira
Podwojne połączenia Liter
O Literach Matkach
O Literach Podwojnych
O Literach Zwykłych
22 Litery, podsumowanie
Literatura

VI.  O  DWUDZIESTU   DWÓCH  LITERACH   PODSUMOWANIE

 -56-

Trzy Litery Matki i siedem Liter podwójnych i dwanaście Liter Zwykłych. - Oto dwadzieścia dwie Litery, które wyrył JH JHWH CBAWT ALHJ JShRAL ALHJM OJJM AL ShDJ. WYSOKI I WYNIESIONY ZAMIESZKUJE WIECZNOŚĆ I ŚWIĘTE JEST IMIĘ JEGO. JH to dwa Imiona. JHWH to cztery Imiona. CBAWT - ZNAK (AWT)(CBA). ALHJ JShRAL - WODZEM (ShR) jest On, gdyż jest BOGIEM (AL). ALHJM OJJM: trzy razy nazywa się Go ŻYCIEM (ChJJM): BÓG ŻYCIA (ALHJM ChJJM) - WODA ŻYCIA (MIM ChJJM) - DRZEWO ŻYCIA (OC ChJJM). AL ShDJ - Bóg (AL) trudny do pojęcia. ShDI - TO ZNACZY (Sh) WIECZNY (AD) CZYLI (KEN) SOBIE WYSTARCZA (DI). WYSOKI (RM) to znaczy, że On zamieszkuje na wysokościach świata i jest wyniesiony ponad wszelką wysokość. WYNIESIONY (ASM) to znaczy, że On niesie (ASM) i podtrzymuje to, co jest powyżej i co poniżej, wszystko, co jest noszone, czy to w górze, czy dole. I On, będąc w górze, nosi na dole - nosi i podtrzymuje wszystko, co jest na świecie. ZAMIESZKUJE WIECZNOŚĆ (ShWKN) to znaczy, że jest jej królem i że nie ma w Jego królowaniu przerwy.
I ŚWIĘTE JEST IMIĘ JEGO (WKDWSh ShMW) - to znaczy, że On jest Święty i służą Mu wszyscy święci, i mówią Mu zawsze, każdego dnia: Święty.
w Jego WOLI

KOMENTARZ:
Pierwszy akapit jest wyraźnym nawiązaniem do początku Księgi Jecirah (fragment 1). O ile tam była mowa o genealogiach trzydziestu dwóch (wierszy Biblii, Imion...), teraz Autor wylicza atrybuty Boga, który formuje dwadzieścia dwie Litery: BÓG (JH) JHWH PAN ZASTĘPÓW BÓG IZRAELA BÓG ŻYCIA BÓG WSZECHMOCNY.

Drugi akapit jest w całości interpretacją pierwszego. Ukazuje, w jaki sposób medytować nad spółgłoskowym tekstem hebrajskim, wydobywając jego idee. Zakończeniem jest fragment Księgi Izajasza (6,3), w którym Serafiny czczą Najwyższego. Najwyraźniej Izajasz inspirował Autora fragmentu, skoro wyróżnia Imiona JH JHWH.

Odnosi się wrażenie, że została tu przejęta terminologia z fragmentu l Księgi i poddana próbie interpretacji. Jest wiec prawdopodobne, że Autorem drugiej części Księgi Jecirah jest inna osoba (osoby?). Gdyby odrzucić taką hipotezę (Ithamara Gruenwalda), należałoby przyjąć, że Autor drugiej części Księgi chce, podobnymi założeniami co w części pierwszej, uzasadniać Rzeczywistość DWUDZIESTU DWÓCH Liter. W każdym razie komentarz jest medytacją nad imionami Boga, próbą objaśnienia ich treści przy zastosowaniu metod gematrii.

 -57-

Dwanaście jest na dole i siedem na górze, na ich tyle, a trzy są na tyłach siedmiu. I z trzech jest Fundament Jego mieszkania. I one wszystkie zależą od Jednego. Znakiem jest Jeden, nie ma w Nim dwóch. Król jest jeden w świecie i jego Imię jest jedno.

KOMENTARZ:
Wielość otacza Jedynego. We fragmencie 14 z pierwszej części odnajdziemy, że z trzech z nich ustanowił swoje mieszkanie, czyli z Duchów Chajot, Ofanim i Serafinów. O Serafinach czczących JH JHWH mówi fragment 56. Istnieje analogia między najbliższymi Bogu Duchami, a Trzema Literami Matkami: J  H
JHWH
ALEF  MEM  SZIN
BET  GIMEL  DALET  KAF  PE  RESZ  TAW
HE  WAW  ZAIN  HET  TET  JOD  LAMED  NUN  SAMEK  AIN  CADE  KOF

 -(62)*-

Atmosfera, umiarkowanie i ciało. Ziemia, zimno i żołądek. Niebo, gorąco i głowa - oto ALEF, MEM, SZIN.
Saturn, Szabat, usta. Jowisz, pierwszy dzień tygodnia, prawe oko. Mars, drugi dzień tygodnia, lewe oko. Słońce, trzeci dzień tygodnia, prawy otwór nosa. Wenus, czwarty dzień tygodnia, lewy otwór nosa. Merkury, piąty dzień tygodnia, prawe ucho. Księżyc, szósty dzień tygodnia, lewe ucho. - Oto BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW.
Baran, miesiąc Nisan, wątroba. Byk, miesiąc Ijar, żółć. Bliźniaki, miesiąc Siwan, śledziona. Rak, miesiąc Tamuz, jelito. Lew, miesiąc Aw, nerka prawa. Panna, miesiąc Elul, nerka lewa. Waga, miesiąc Tiszri, arterie. Skorpion, miesiąc Marcheszwan, pęcherz. Strzelec, miesiąc Kislew, prawa ręka. Koziorożec, miesiąc Tewet,lewa ręka. Wodnik, miesiąc Szewat, prawa noga. Ryby, miesiąc Adar, lewa noga.
- Oto: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, GADE, KOF.

KOMENTARZ:
Fragment, jakby pospiesznie notowany, który podsumowuje genealogie dwudziestu dwóch Liter. Jego charakter odpowiada kontekstem następnemu, dlatego lepiej jest usytuować go w tym miejscu.

 -58-

Trzech Ojców i ich pochodzenia. Siedem planet i ich wojska.*
Dwanaście przekątnych.** Dowodem i świadectwem prawdziwości: Świat, Rok, i Ciało. Sefirota (dla) Świata jest w dziesięciu. Sefirota (dla) Roku jest w dziesięciu. Seflrota (dla) Ciała jest w dziesięciu. I w każdej z nich są dwadzieścia dwa elementy. W Świecie są trzy (elementy): ogień, powietrze, woda i siedem ciał niebieskich, i dwanaście konstelacji. W Roku są trzy (elementy): zimno, gorąco, wilgoć i siedem dni Dzieła Początku i dwanaście miesięcy. W ciele są trzy (elementy): głowa, piersi i brzuch, siedem bram-otworów w głowie i dwanaście organów ciała.

KOMENTARZ:
Jedyny fragment części drugiej Księgi, gdzie mówi się o SE-FIROTACH. Można też przetłumaczyć Świat SEFIROT (jest) w dziesięciu....

Interpretacja zależy od decyzji: czy chcemy łączyć część drugą Księgi Jecirah z jej częścią pierwszą, czy nie.

* Nasz rękopis ma KBSH (schody), inne rękopisy: KWBJM (planety).
** Nasz rękopis: AKLSWN (lud), inne: ALKSWN (przekątne).

O trzech Ojcach mówi fragment 27, a są nimi: Świat, Rok i Ciało. W kontekście całej drugiej części jawi się ta trójka jako Rzeczywistości, w których istnieje wszystko. SEFIROTY-Ojcowie są jak nasiona zawierające elementy, rozwinięte następnie cieleśnie, czasowo i kosmicznie. Jeżeli Świat, Rok i Ciało stanowią - wraz z Literami Matkami - ukierunkowania Wielkiego Imienia JHWH, otrzymujemy:

Image

W całej części drugiej i naszym fragmencie akcent pada na wyliczenie TRÓJKOWE. Taki też zaproponowaliśmy Układ, w którym wyróżnione są TRÓJKI oraz DZIESIĄTKA Litery JOD. SEFIROTY pokazują się jako samodzielnie działający Organizm ożywiony Duchem (Litery) JOD, który posiada w sobie zasady wszystkiego, co jest wyłonione na drodze genealogii. Litery ALEF, MEM i SZIN są jak Duchy otaczające Chwałę JHWH. Cała wiec bliska człowiekowi Rzeczywistość nieba i ziemi jest zanurzona pierwotnie w SEFIROTACH, które ją wyłaniają dzięki aktywności Boga JH).

Jeśli chcemy zachować w Układzie SEFIROT charakterystyczne dla Autora Księgi Jecirah (drugiej części?) wyróżnianie Imienia Boga JH JHWH, wówczas otrzymujemy TRZY Układy:

Image

Image

Idąc za przekładem: SEFIROTA dla Świata jest w dziesięciu... i uzgadniając część pierwszą Księgi Jecirah z drugą, otrzymujemy (zobacz fragment 27):

Image

Image

-59-

Układ: dziesięć, trzy, siedem i dwanaście liczb w zależnościach i kole, i sercu. Zależność w Świecie jak król na swym tronie. Koła w Roku jak król w swoim państwie. Serce w Ciele jak król na wojnie.

KOMENTARZ:
Zależności w Świecie są jak król na tronie, czyli jedno z natury zależy od drugiego. Rok (czas) jest jak koło, gdyż jego naturą jest powtarzalność. Serce jest centrum Układu Ciała, jak król na wojnie.

-60-

Litery ukoronowały rzeczy. Niektóre (rzeczy) zostały połączone z jednymi, inne z drugimi (Literami). Te zamieniają się z tymi, a tamte z tamtymi. Te odpowiednio do tamtych i jedne odpowiednio do drugich. A jeśli nie ma jednych, to nie ma drugich. Także w całej Rzeczywistości jedno przeciwstawia się drugiemu. Gdyż jedno w opozycji do drugiego uczynił Bóg: dobro w opozycji do zła; zło ze zła, a dobro z dobra. Dobro jest kryterium dla zła, a zło dla dobra. Dobro zostało ukryte dla dobrych.

KOMENTARZ:Naturę Rzeczywistości kształtuje napięcie i opozycja. Do prawdy i dobra mają dostęp wszyscy, którzy postępują w prawdzie i dobru. Opozycje są cechami Liter, w których wyłania się świat.

Gdyż jedno w opozycji do drugiego uczynił Bóg,
Księga Koheleta (7,14).

-61-

Gdy przybył Abraham, Ojciec nasz, i spojrzał, i zobaczył, i badał, i myślał, i wyrył, i oczyścił, i wyżłobił, i zrozumiał, i osiągnął. Objawił przed nim Pan wszystko i dał mu rozumienie w piersi, i ucałował jego głowę, nazwał go swym ukochanym i jego Imię jest wśród nas. I zawarł z nim Przymierze i z jego pokoleniem w świecie, ponieważ uwierzył Bogu (JHWH), policzył mu to za sprawiedliwość.* I wypowiedział przed nimi Chwałę JHWH zgodnie ze słowami Zanim ukształtowałem cię w łonie, poznałem cię**. I zawarł z nim Przymierze między dziesięcioma palcami jego stóp. I on jest ciałem słowa. Zawarł z nim Przymierze między dziesięcioma palcami jego ręki i on jest mową. Powiązał dwadzieścia dwie litery w jego mowie i Święty odsłonił mu tajemnice. Trwanie ich jak woda. Ich płomień jak ogień. Ich szum jak powietrze. Świecą jak siedem ciał niebieskich. Kierują dwunastu gwiazdozbiorami.

-64***-

Świadectwo Księgi Liter. Za przykładem Abrahama, naszego Ojca, czytaj: ZBIÓR JECIRAH. Zgodnie z Widzącymi, wszystko istnieje w JH. Nie ma miary dla mądrości JH.

KOMENTARZ:
Dwa podsumowujące fragmenty, które były zapewne podstawą do przypisywania autorstwa Księgi Jecirah samemu Abrahamowi. Abraham jest ciałem, gdyż z niego - w Przymierzu - rozwiną się dalsze pokolenie. Dlatego mógł on wniknąć w tajemnice genealogii, której samym rdzeniem jest imię JH JHWH. Dwadzieścia dwie Litery, wktórych świat zostanie ukształtowany zaistnieją też w mowie Abrahama: mowie skutecznej, która ma moc KSZTAŁTOWANIA (JaCaR).

Księga Jecirah jest Księgą LITER (Sefer OTIJOT) lub też, lepiej powiedzieć, Ksiegą ZNAKÓW (AT, ot = ZNAK), gdyż mówi i o dwudziestu dwóch Liczbach, i dwudziestu dwóch Elementach. Widzący czyli prorocy, i przede wszystkim Aabraham, wiedzą, że u początków Rzeczywistości jest JH JHWH.

* Księga Rodzaju/Bereszit (15,6.)
** Księga Jeremiasza (1,5.)
*** Fragmenty 62 i 63 zostały umieszczone po fragmentach 58 i 47, które są odpowiedniejszym dla nich kontekstem.Gra Gra